These are Our Dreamers...

1998

Coach: Prof. Wenhu Wu

Fan Wang, Peng Zhao, Ling Jin, Zhaozhong Ni

1999

Coach: Prof. Wenhu Wu

Fan Wang, Zhaozhong Ni, Xiaochuan Wang, Ling Jin

2000

Supervisor: Prof. Wenhu Wu

Coach: Fan Wang

Lei Chen, Xiaoliang Wei, Zhunping Zhang

2001

Supervisor: Prof. Wenhu Wu

Coach: Fan Wang

Zhou Xu, Zheng Shao, Wenjie Qian

2002

Supervisor: Prof. Wenhu Wu

Coach: Fan Wang

Yiming Li, Ziqing Mao, Rujia Liu, Hong Chen

2003

Supervisor: Prof. Wenhu Wu

Coach: Fan Wang

Hong Chen, Xin Qi, Ziqing Mao

...

Buddies in different colors!

Lei, my buddy teammate in ICPC 2000, surfed ICPC again in 2002, as a member of Wisconsin-Madison team.

Prof. Guo (my coach in Guangdong for NOI 94/95/96) and FengMei (my teammate in Guangdong), received award in ICPC 2003, for ZhongShan (Sun Yat-Sen) University

Gaofeng, member of NOI team, wearing the color of National University Singapore, in ICPC 2003